immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 09-February-2023

Vikram Samvat : 2079, Magha, Krishna, Chaturthi
Jain Aradhana Tithi : Chaturthi
Month : Magha
Paksh : Krishna
Tithi : Chaturthi : ENDS AT - -
NAKSHATRA : U.FALGUNI : ENDS AT 22-28
YOGA : Sukarma : ENDS AT 16-46
Karan : Bav : ENDS AT 19-15
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KANYA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.FALGUNI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 20-17
2 Makar 02-52
3 Kumbh 09-24
4 Meen 15-58

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Makara 25-46-26 Surya Gati 60-44 Surya Kranti 14-50    
Moon 05:30 Kanya 01-20-56 Moon Gati 366-34 Moon Kranti 04-50 Moon Shar 03-20
Moon 17:30 Kanya 07-27-30 Moon Gati 368-50        
Planets                
Mangal Vrishabha 18-04            
Budha Makara 02-29            
Guru Meena 13-26            
Shukra Kumbha 21-50            
Shani Kumbha 02-38            
Rahu Mesha 13-58            
Harshal Mesha 20-53            
Neptune Kumbha 20-41            
Pluto Makara 04-44            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh U.SHADHA 3 Kumbh 20-43

Pacchakkhans For Cities : For 09-February-2023

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-17 06-46 07-11 06-13 07-06 06-35
suryast 18-30 18-22 18-34 17-28 18-04 18-11
navkarsi 08-05 07-34 07-59 07-01 07-54 07-23
porsi 10-05 09-40 10-02 09-02 09-50 09-29
sadhaporsi 11-30 11-07 11-27 10-26 11-13 10-56
purimadh 12-54 12-34 12-53 11-51 12-35 12-23
avaddha 15-42 15-28 15-44 14-39 15-20 15-17
srdogato 08-05 07-34 07-59 07-01 07-54 07-23
srchargati 08-53 08-22 08-47 07-49 08-42 08-11
srchagati 09-41 09-10 09-35 08-37 09-30 08-59
sadogati 17-42 17-34 17-46 16-40 17-16 17-23
sachargati 16-54 16-46 16-58 15-52 16-28 16-35
sachagati 16-06 15-58 16-10 15-04 15-40 15-47

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.