immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 17-April-2014

Vikram Samvat : 2070, Chaitra, Krishna, Dvitiya
Jain Aradhana Tithi : Dvitiya
Month : Chaitra
Paksh : Krishna
Tithi : Dvitiya : ENDS AT 11-44
NAKSHATRA : Vishakha : ENDS AT 22-41
YOGA : Siddhi : ENDS AT 16-52
Karan : Vanij : ENDS AT 23-06
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Vrishik

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Vishakha

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 23-08
2 Vrishabh 05-03
3 Mithun 10-57
4 Kark 16-51

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Mesha 02-50-57 Surya Gati 58-39 Surya Kranti 10-22    
Moon 05:30 Tula 23-35-02 Moon Gati 407-48 Moon Kranti 15-25 Moon Shar 01-45
Moon 17:30 Tula 00-22-50 Moon Gati 411-00        
Planets                
Mangal Kanya 21-48            
Budha Meena 23-02            
Guru Mithuna 19-01            
Shukra Kumbha 17-59            
Shani Tula 27-40            
Rahu Tula 04-36            
Harshal Meena 19-15            
Neptune Kumbha 19-47            
Pluto Dhanu 19-31            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh Revati 3 Kumbh 09-16
Surya Ashwini 2 Vrishabh 17-23

Pacchakkhans For Cities : For 17-April-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-19 06-08 06-22 05-17 05-56 05-57
suryast 18-59 18-31 18-55 17-56 18-46 18-21
navkarsi 07-07 06-56 07-10 06-05 06-44 06-45
porsi 09-29 09-14 09-30 08-26 09-08 09-03
sadhaporsi 11-04 10-46 11-04 10-01 10-44 10-36
purimadh 12-39 12-19 12-38 11-36 12-21 12-09
avaddha 15-49 15-25 15-47 14-46 15-33 15-15
srdogato 07-07 06-56 07-10 06-05 06-44 06-45
srchargati 07-55 07-44 07-58 06-53 07-32 07-33
srchagati 08-43 08-32 08-46 07-41 08-20 08-21
sadogati 18-11 17-43 18-07 17-08 17-58 17-33
sachargati 17-23 16-55 17-19 16-20 17-10 16-45
sachagati 16-35 16-07 16-31 15-32 16-22 15-57

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.