immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 22-April-2019

Vikram Samvat : 2075, Chaitra, Krishna, Tritiya
Jain Aradhana Tithi : Tritiya
Month : Chaitra
Paksh : Krishna
Tithi : Tritiya : ENDS AT 11-26
NAKSHATRA : ANURADHA : ENDS AT 16-46
YOGA : Variyan : ENDS AT 25-56
Karan : Bav : ENDS AT 23-10
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : VRISHIK

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - ANURADHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 17-03
2 Kanya 22-55
3 Tula 04-48
4 Vrishchik 10-46

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mesha 07-27-57 Surya Gati 58-31 Surya Kranti 12-01    
Moon 05:30 Tula 10-23-16 Moon Gati 400-49 Moon Kranti 17-27 Moon Shar 03-39
Moon 17:30 Tula 17-04-05 Moon Gati 394-25        
Planets                
Mangal Vrishabha 20-11            
Budha Meena 12-03            
Guru Dhanu 00-02            
Shukra Meena 07-29            
Shani Dhanu 26-21            
Rahu Mithuna 27-34            
Harshal Mesha 08-21            
Neptune Kumbha 08-39            
Pluto Dhanu 29-01            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
- - - - - -

Pacchakkhans For Cities : For 22-April-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-15 06-05 06-18 05-13 05-51 05-54
suryast 19-01 18-32 18-56 17-58 18-48 18-21
navkarsi 07-03 06-53 07-06 06-01 06-39 06-42
porsi 09-27 09-12 09-28 08-24 09-05 09-01
sadhaporsi 11-02 10-45 11-03 09-59 10-42 10-34
purimadh 12-38 12-18 12-37 11-35 12-20 12-08
avaddha 15-50 15-25 15-47 14-46 15-34 15-14
srdogato 07-03 06-53 07-06 06-01 06-39 06-42
srchargati 07-51 07-41 07-54 06-49 07-27 07-30
srchagati 08-39 08-29 08-42 07-37 08-15 08-18
sadogati 18-13 17-44 18-08 17-10 18-00 17-33
sachargati 17-25 16-56 17-20 16-22 17-12 16-45
sachagati 16-37 16-08 16-32 15-34 16-24 15-57

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.