immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 23-April-2014

Vikram Samvat : 2070, Chaitra, Krishna, Navami
Jain Aradhana Tithi : Navami
Month : Chaitra
Paksh : Krishna
Tithi : Navami : ENDS AT 21-58
NAKSHATRA : Shravan : ENDS AT 15-09
YOGA : Subh : ENDS AT 21-50
Karan : Taitil : ENDS AT 11-06
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Kumbh

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Shravan

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 16-41
2 Vrishabh 22-17
3 Mithun 03-54
4 Kark 09-33

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Mesha 08-42-29 Surya Gati 58-30 Surya Kranti 12-26    
Moon 05:30 Makara 17-36-44 Moon Gati 426-56 Moon Kranti 12-20 Moon Shar 05-09
Moon 17:30 Makara 24-43-40 Moon Gati 426-33        
Planets                
Mangal Kanya 19-41            
Budha Mesha 05-08            
Guru Mithuna 19-47            
Shukra Kumbha 24-38            
Shani Tula 27-16            
Rahu Tula 04-17            
Harshal Meena 19-34            
Neptune Kumbha 19-56            
Pluto Dhanu 19-30            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh Ashwini 3 Mithun 23-05

Pacchakkhans For Cities : For 23-April-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-14 06-04 06-18 05-12 05-50 05-54
suryast 19-02 18-32 18-56 17-58 18-49 18-21
navkarsi 07-02 06-52 07-06 06-00 06-38 06-42
porsi 09-26 09-11 09-27 08-23 09-04 09-01
sadhaporsi 11-02 10-45 11-02 09-59 10-42 10-34
purimadh 12-38 12-18 12-37 11-35 12-19 12-07
avaddha 15-50 15-25 15-47 14-46 15-34 15-14
srdogato 07-02 06-52 07-06 06-00 06-38 06-42
srchargati 07-50 07-40 07-54 06-48 07-26 07-30
srchagati 08-38 08-28 08-42 07-36 08-14 08-18
sadogati 18-14 17-44 18-08 17-10 18-01 17-33
sachargati 17-26 16-56 17-20 16-22 17-13 16-45
sachagati 16-38 16-08 16-32 15-34 16-25 15-57

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.